Hakkımızda  İletişim  Anasayfa

İkitelli'nin Dünya ya Açılan Penceresi

 

Üye girişi ::

SANAYİ SİTEMİZİN 

GÜVENLİK

BİRİMİNE

7/24

0 212 671 61 61

NOLU NUMARADAN

ULAŞABİLİRSİNİZ

Bizden Haberler
2017 YILI DENETİM RAPORU

S.S.GALVANOTEKNİK METAL KAPLAMACILARI K.S.S.İŞLETME KOOPERATİFİ

26 NİSAN 2018 Tarihli  GENEL KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2017– 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI  DENETLEME SONUCU

DENETİM KURULU RAPORU

19.03.2018 tarihinde düzenlenmiştir

 a) Kuruluş işlemleri bölümü

1)      Kooperatifimiz 06 Haziran 1984 tarihinde tescil edilerek 10 Ekim 1984 tarihli 1112 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak 205239 / 152782 ticaret sicil numarasıyla kayıtlıdır.    Tarihinde ana sözleşmesi değişikliği yaparak yapı kooperatifnden aynı unvan altında site işletme kooperatifine dönüşmüştür

2)      Kooperatif unvanında, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na aykırı olarak, kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmediği görülmüştür.

 b) Yönetim kurulu ve personel işlemleri bölümü

1) Yönetim kurulu üyelerinin, 1163 sayılı Kooperatifler  Kanunu ve Kooperatif ana sözleşmesinde öngörülen üyelik şartlarını taşıdığı görülmüştür.

 2) Yönetim kurulu üye sayısında herhangi bir nisap eksikliği olmamıştır.

 3) Yönetim kurulu üyeleri hakkında, kooperatifi zarara uğratıcı eylemleri dolayısıyla açılmış hukuki sorumluluk davası veya göreve devam konusunu etkileyecek nitelikte Kooperatifler Kanunu’nda belirtilen suçlarla ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

 4) Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca belirlenen aylık ücret dışında başka bir ad altında ve belirlenen bu tutarın üzerinde herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

 5) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırı olarak, genel kurulun, devir ve terk edemeyeceği yetkileri yönetim kurulu üyelerince kullanılmamıştır.

 6) Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurlarının kooperatifle, kooperatif konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.

 7) Kooperatifte, genel kurulca alınması kararlaştırılan gayrı menkullerin olmadığı, kat karşılığı arsa devralınmasının olmadığı, yönetim kurulunca tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi yapılmadığı görülmüştür.

 8) Yönetim kurulu, kooperatife ait defter ve belgeleri incelemek üzere denetim kurulunun her talep ettiğinde vermiş ve bu konuda açık ve şeffaf bir yönetim sergilemektedir. Bu nedenle herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

 9) Genel kurul toplantısına sunulacak olan yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun, kooperatifin gerçek durumunu yansıtır şekilde eksiksiz ve hatasız hazırlandığı görülmüştür.

 10) Kooperatif memurlarına ve çalışanlarına ödenen ücretler kapsamında, ilgililerin sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na tam gösterilmiş ve zamanında yatırılmıştır.

 c) Üyelik işlemleri bölümü

1) Genel kurul toplantısına ilişkin ortak listesinin, kooperatif ana sözleşmesine uygun olarak düzenlenmiştir.

2) Hisse devri yoluyla kooperatifimize ortak kaydedilen ve işyeri satışı ile birlikte hisse devri nedeniyle üyeliği sona erenlerle ilgili olarak yönetim kurulu kararları alınmıştır.Genel kurulca kararlaştırılan katılım bedelleri tahsil edilmiştir

3) Genel kurul toplantısına ilişkin düzenlenen ortaklar listesinin, kooperatifin ortaklar defterindeki kayıtlarla uygunluk içerisindedir

4) Genel kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde işyeri hisse devirlerinin dışında yeni ortak kaydı yapılmamıştır.

5) Dönem içinde ortaklıktan ihraç işlemi olmamıştır.

6) Kooperatif ortakları tarafından, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında, denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayet olmamıştır.

7) Yönetim kurulu, üyeler arasında hak ve vecibelerde eşitlik ilkesine uygun hareket etmiştir.

ç) Defter ve belgeler bölümü

1) Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter ve bilanço defteri ve yönetim kurulu karar defteri süresi içerisinde noter yapılmıştır

2) Yevmiye defteri kayıtlarının kanunda öngörülen sürede yapılmış, kayıt nizamına uyulmuş olup bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

 3) Envanter ve bilanço defterlerine, kooperatifin dönem sonu bilançosu ile dönem başı açılış bilançosu işlenmiştir.

4) Yevmiye ve envanter defterlerinin, kanunda öngörülen süre içerisinde noter kapanış tasdiki yapılmıştır

 5) Defterler ile saklanması zorunlu olan belgelerin, Türk Ticaret Kanunu’nda belirlendiği gibi saklanmaktadır.

 6) Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmaktadır.

 d) Bilanço, gelir gider farkı hesabı ve mali durum bölümü

1) Bilanço ve gelir-gider tablosunun, tek düzen hesap planı çerçevesinde, kooperatifin muhasebe defterlerine uygun olarak hazırlanıp, yanlış ve eksik bilgi bulunmadığı, bilanço kalemlerinin ayrıntılı bilgi içerdiği görülmüştür.

 2) Bilanço ve gelir-gider tablosunun muhasebe standartları ve ilkesine göre düzenlendiği görülmüştür.

3)                 Bir önceki genel kurulda görüşülerek kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olduğu görülmüştür.

4) Bilançoda “Hazır Değerler” bölümünde yer alan tutarların fiilen bulunduğu, kasanın 5.911.63 TL  nakit, 86.808,45TL çek, 2.868.951,47TL bankalarda bakiye olduğu sayım ile tespit edilmiştir.

 5) Kooperatifin alacaklarının ortak aidat işlemlerden kaynaklanıp, takibi ve tahsili konusunda yönetim kurulunca gerekli gayret ve titizlik gösterilmiştir. Alınmasından endişe edilenler veya uzun sure tahsil edilemeyenler icra takibine konulmuştur.

6) Kooperatif kayıtlarında görünen verilen sipariş  avansların ayrıntılı dökümü;

İSKİ 23,21TL, Labor Teknik 9,99 TL,  Bulut Sigorta 738,30 TL, Hach Lange 0,11 TL,  Birpa Birlik 2.643,18 TL,  Akal Makine 2.336,93 TL,  Büşra Reklam 873,70 TL, Hcp Pompa 0.01TL,  Özeren Makine 3.000,00 TL, Sevinç Hafriyat 8.104,67 TL, Askale Otomotiv 0,01 TL, Tolga Tuz 0,19 TL, Eral Atık Yönetimi 0,01 TL, Doğa Telekom 99,99 TL,  Lider Dekoratif 1,28 TL,  Özdemir Gümrük 350,82 TL,  Camko Silindir 2.994,74 TL,  ST Uluslararası 3,00 TL,  Yavser İnşaat 0,72 TL, Set Kurumsal 1.810,46 TL,  HKN Otomotiv 255,85 TL,  Sertest Kontrol 1,00 TL,  İzmaksan 22.000,00 TL, Has Otomotiv 33,92 TL, Paks Otomotiv 1.000,00 TL olmak üzere toplamda 46.282,10 TL dir. Bu avansların kooperatifin amaç ve faaliyeti kapsamında verildiği avans kapatma işlemlerinde süre ve belge yönünden gerekli titizlik gösterilmiştir.

7) Kooperatifin genel olarak borçlarının dökümü;

 Güleray Ticaret 0,05 TL,  Sezgin Nalbur 3.208,45 TL,  Birlik Elektrik 1.260,50 TL, Entegre Harç 8.720,85 TL, Binbaşı Pınarı 421,20 TL,  Makro İnşaat 45,01 TL, Koruma Klor 53.091,01 TL, Cigna Finans Sigorta 4.597,80 TL, Markum İletişim 1,19 TL,  HCP Pompa 1.581,47 TL, Efekal Hidrolik 37,38 TL, Fiba Metal 35,40 TL, Kaya Kırtasiye 214,68 TL, Recep Fırat 5.399,27 TL, Toraman İSG 1.995,21 TL, Cenk Petrol 2.760,11 TL, Eral Atık Yönetimi 8.481,75 TL, Kenan Yeğin 1.000,00 TL,  Ardasa Turizm 10,00 TL, Acil Atık Entegre 7.692,52 TL, ST Uluslarası 8,17 TL, Yavser İnşaat 873,00 TL,  Efa Koruma 6.149,69 TL,  Dağcı İnşaat 520,00 TL,  Mega Galvaniz 5.440,00 TL, KBH Danışmanlık 734,40 TL,  HÇ Lojistik 15.420,57 TL, Şule Ada 18.010,36 TL, Gentek Elektronik 2.906,16 TL, Çakır Asit 10.622,83 TL olmak üzere toplam 161.239.03 TL dir

Bu borçlar gerçek bir mal veya hizmet alımına dayanmakta ve ödemeler rutin olarak ticari teamüller içerisinde belgelere dayalı olarak ve bankalar vasıtasıyla (EFT- havale) ödenmektedir.

 8) Üyelerden yapılan her türlü tahsilatın kayıtlara eksiksiz intikal ettirildiği, gecikme faizi tahakkuk ve tahsilatlarının yapıldığı tespit edilmiştir.

 9) Vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirildiği, 

 Bütün bu işlemler kooperatifin resmi kayıtlarında ve mizanlarında anlaşılır bir şekilde kayıtlıdır

 10) 2017 yılında genel yönetim giderleri usulüne uygun, kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olmuştur.

 11) Kooperatifin 2017 yılı faaliyet dönemindeki bilanço net karı  537.347,28 TL olduğu 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesi hükümlerine göre dağıtımın yapılmadığı ve sermaye yedekleri olarak  İşletmede bırakıldığı tespit edilmiştir.

12) Yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde, kooperatifin mali durumu, üyelerden alacakların zamanında tahsili için gerekli özen gösterildiği, tasarrufların bankalarda değerlendirildiği açıkta veya boşta para tutulmadığı, yatırımların zamanında ve yerinde yapıldığı, arıtma tesisi düzenli bir şekilde işletildiği, site dışından alınan atıkların iyi bedellerle arıtılarak kooperatif gelirlerine katkıda bulunulduğu, kira gelirlerinin ayrı bir hesapta biriktirilerek genel kurul kararı doğrultusunda arıtma tesisi yatırımlarında ve site giderlerinde kullanıldığı, site işletme giderlerinin aidat gelirleriyle, karşılanamadığı diğer faaliyet gelirleri ile takviye edildiği tasarrufa azami ölçüde dikkat edilerek ortaklara ek yük getirilmediği tespit edilmiştir. 

e) Arsa ve inşaat çalışmaları bölümü

Kooperatifimiz ferdileştiğinden ve site işletme kooperatifine dönüşmüş olduğundan  arsa ve inşaat işimiz yoktur.

f) Diğer açıklamalar ve sonuç bölümü

         Kooperatifimizin işlerinin aksamadan daha sağlıklı yürütülebilmesi için 2018 yılı çalışma raporu ve bütçesi hazırlanırken site işletme aidat gelirleri, site işletme giderlerini karşılamayacağından, sosyal tesislerden elde edilen kiraların ortaklara dağıtılmadan site işletme ve yatırım giderlerinde kullanılmasının uygun olduğunu

            Sonuç olarak, kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda ulaşılan kanaat, yönetim kurulunun görevlerini yaptığını, yönetim kurulunun ibra edilmesini genel kurulun takdirine sunuyoruz.

DENETİM KURULU

GÖKHAN KURUOĞLU                                                                                    EYÜP YANMAZ

  

 

 

 

Oluşturma 19.04.2018 11:10:48
Hit6269

  Copyright © 2007 -2009 Galvanometal.com Tüm hakları saklıdır.

 Bu site en iyi IE 5.0 üstü tarayıcılar ve 1024x768 ekran çözünürlüğü ile görüntülenir. 

 Tasarım Realbilisim

Bu sitede BuyCOMM altyapısı kullanılmıştır.